Postanowienia ogólne

1.Niniejszy regulamin Akcji (zwany dalej „Regulaminem") jest wiążący dla Organizatora i niżej zdefiniowanych Uczestników Akcji, reguluje zasady i warunki uczestnictwa w Akcji, prawa i obowiązki Organizatora oraz Uczestników Akcji.
2. Organizatorem Akcji „Dzień pozytywnego myślenia”, zwanego dalej „Akcji”, jest Egora sp. z o.o., ul. Kręta, nr 3 lok. 16, 00-759 Warszawa, numer NIP 5240202935, zwany dalej „Organizatorem”.
3. Fundatorem nagród w Akcji jest Organizator.
4. Akcja trwa od dnia 02.02.2023 do dnia 08.02.2023 do godz. 23:59, kiedy zakończy się zbieranie zgłoszeń w komentarzu pod postem na Facebooku. Wyniki zostaną ogłoszone na Facebooku Merz Spezial Polska w dniu 09.02.2023 r.
5. Akcja jest organizowana za pośrednictwem Internetu, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wyłącznie w ramach serwisu Facebook.>6. Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyznania nagród Uczestnikom działającym niezgodnie z Regulaminem lub niespełniającym wymogów w nim określonych.
7. Organizator zastrzega sobie możliwość, na każdym etapie trwania Akcji, wykluczenia Uczestnika, który działa w sposób sprzeczny z zasadami Akcji opisanymi w Regulaminie lub w sposób naruszający powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
8. Organizatorowi przysługuje prawo wykluczenia ze skutkiem natychmiastowym z udziału w Akcji Uczestnika oraz odmowy przyznania nagrody w przypadku, gdy Uczestnik podał nieprawdziwe lub niekompletne dane wymagane i niezbędne do jej przyznania. Powyższe prawo przysługuje Organizatorowi również w odniesieniu do osoby, która nie jest Uczestnikiem Akcji a której wizerunek został umieszczony na zdjęciu (zgłoszeniu) oraz w przypadku gdy Uczestnik, celem uzyskania korzystnego rezultatu, korzysta z urządzeń lub programów umożliwiających ominięcie wymagań akcji.
9. Organizator zachowuje prawo do moderowania i usuwania wypowiedzi wulgarnych, obraźliwych i/lub naruszających dobre imię Organizatora, nawet po wcześniejszej akceptacji zgłoszenia.
10. Organizator nie ma obowiązku informowania Uczestników o wykluczeniu z Akcji.
11. Nad prawidłowością przeprowadzenia Akcji będzie czuwała Komisja się z 3 osób wskazanych przez Organizatora. Decyzje Komisji są ostateczne i nie podlegają zmianom.
12. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących przebiegu Akcji, organem rozstrzygającym jest Komisja.
13. Organizator informuje, że Akcja nie jest organizowana z udziałem, ani też sponsorowana czy wspierana przez właściciela serwisu Facebook. Facebook nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowy przebieg Akcji. Wszelkie roszczenia związane z akcją należy kierować wyłącznie do Organizatora.
14. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie serwisu Facebook lub utrudniony dostęp do niego z przyczyn niezależnych lub pozostających poza kontrolą Organizatora, w szczególności będących wynikiem działań lub zaniechań w/w serwisu, braku dostępu do Internetu itp.
15. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci Internet, za pośrednictwem której Uczestnicy przesyłają zgłoszenia, jak również za pośrednictwem której Organizator kontaktuje się z Uczestnikiem.
16. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia zagubione lub utracone w sieci Internet, treści przesłane w zgłoszeniach, indywidualne ustawienia komputerów oraz sposób ich konfiguracji.
17. Wszelkie informacje, w tym dane osobowe, podawane przez Uczestnika Akcji są informacjami podawanymi Organizatorowi, a nie serwisowi Facebook.

2 Uczestnicy Akcji
1. W akcji mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne, które w chwili jego rozpoczęcia ukończyły 18 lat i posiadają aktywne konto w serwisie Facebook.
2. Przystępując do Akcji Uczestnik jednocześnie oświadcza, iż zapoznał się z Regulaminem i akceptuje wszelkie zasady w nim opisane.
3. W Akcji nie mogą uczestniczyć pracownicy, współpracownicy oraz członkowie organów zarządzających Organizatora, jak również członkowie ich rodzin.

3 Zasady uczestnictwa
1. Warunkiem uczestnictwa w Akcji jest:
a) posiadanie przez Uczestnika konta w serwisie Facebook,
b) zapoznanie się z Regulaminem,
c) wykonanie zadania opisanego w § 4.
2. Przystąpić do Akcji można w każdym czasie jego trwania.
3. W Akcji biorą udział jedynie zadania zgodne z Regulaminem.

4 Zasady i przebieg Akcji
1. Zadanie polega na opublikowaniu pod postem komentarza opisującego jednego z najbardziej pozytywnych przeżyć/ momentów w ostatnim czasie.
2. Uczestnik może zgłosić do Akcji tylko jeden własny i autorski komentarz.
3. Komentarze nie mogą zawierać treści niecenzuralnych lub obraźliwych.
4. Biorąc udział w akcji, uczestnik wyraża zgodę na publikację jego odpowiedzi w postach na profilu Merz Spezial Polska na Facebooku i Instagramie.
4. Laureaci Akcji zostaną wyłonieni decyzją Komisji.
5. Komisja przy ocenianiu zadań będzie brać pod uwagę kreatywność oraz zgodność z tematem.
6. Od decyzji Komisji nie przysługuje odwołanie. Komisja w swoich decyzjach jest całkowicie autonomiczna.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Akcji w jego trakcie, o czym Uczestnicy zostaną powiadomieni poprzez stosowny komunikat umieszczony na fanpage’u w serwisie Facebook.

5 Zapewnienie prawidłowości realizacji Akcji oraz tryb składania i rozpatrywania reklamacji
1.Nad prawidłowym przebiegiem Akcji nadzór sprawuje Organizator.
2. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Akcji, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Akcji, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagród.
3. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
4. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem „Dzień pozytywnego myślenia”.
5. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.

6 Nagrody i zwycięzcy
1. Spośród wszystkich osób biorących udział w Akcji Komisja wyłoni 3 laureatów. Każdy z laureatów otrzyma zestaw produktów: 2-miesięczną kurację Merz Spezial Dragees (2 x 60 drażetek), suplement diety, eco torbę Merz Spezial, kosmetyczkę Merz Spezial.
2. Laureaci zostaną poinformowani przez Organizatora o wygranej poprzez umieszczenie stosownej informacji na stronie Organizatora w serwisie Facebook.
3. Po ogłoszeniu wyników Akcji Organizator skontaktuje się z laureatami za pomocą wiadomości prywatnej w serwisie Facebook. W odpowiedzi zwrotnej laureat powinien podać dane niezbędne do wysyłki nagrody (imię i nazwisko, adres) wraz z numerem telefonu.
4. Podanie wszystkich powyższych danych powinno nastąpić w terminie 2 dni od daty otrzymania wiadomości od Organizatora, pod rygorem utraty prawa do nagrody.
5. Po zgłoszeniu się Laureata, Organizator zweryfikuje jego dane.
6. Nagrody nie podlegają zamianie na inne nagrody rzeczowe, usługi ani też równowartość pieniężną. Laureat nie może przenieść prawa do niej na osoby trzecie. Laureat zrzeka się wszelkich roszczeń, w tym odszkodowawczych, wobec Organizatora.
7. Organizator zobowiązuje się wysłać nagrody w ciągu 14 dni od daty otrzymania oświadczenia oraz poprawnych i pełnych danych laureatów do wysyłki.
8. W związku z pandemią COVID-19 organizator zastrzega prawo do późniejszej wysyłki nagród.

7 Przetwarzanie danych osobowych
1. Przystępując do Akcji Uczestnik akceptuje zasady przetwarzania danych osobowych zawarte w Regulaminie.
2. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Egora Sp. z o.o. ul. Kręta, nr 3 lok. 16, 00-759 Warszawa. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), na zasadach określonych w Regulaminie.
3. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą przez Egora Sp. z o.o. wyłącznie w celach związanych z przeprowadzeniem Akcji, w tym wydaniem nagród, rozpatrzeniem ewentualnych reklamacji o których mowa w Regulaminie. Informacje dotyczące Uczestników w w/w celach mogą zostać przekazane firmom kurierskim oraz innym uprawnionym organom, o ile wynika to z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
4. Dane Uczestników oraz laureatów przetwarzane będą przez czas trwania czynności, o których mowa wyżej w ust., a po ich zakończeniu nie dłużej niż przez okres przedawnienia roszczeń jakie może podnieść Egora Sp. z o.o. oraz jakie mogą być podniesione przeciwko Egora Sp. z o.o.
5. Każda osoba fizyczna, której dane osobowe przetwarza Organizator ma prawo do:
a) dostępu do swoich danych,
b) żądania ich sprostowania (poprawiania, uzupełnienia),
c) żądania usunięcia danych,
d) żądania ograniczenia przetwarzania danych,
e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
f) przenoszenia danych, które dostarczyła tj. otrzymania danych w ustrukturyzowanym, powszechnie dostępnym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, oraz przesłania danych innemu administratorowi,
g) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uważa, że przetwarzamy jego dane osobowe w sposób naruszający prawo,
h) cofnięcia wyrażonej uprzednio zgody na przetwarzanie danych osobowych bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

25 lat w Polsce
Informacje o produkcie:
Egora sp. z o.o.
ul. Kręta 3/16
Warszawa 00-759
tel: +48 22 252 89 55
email: biuro@egora.pl

Merz Spezial Dragees to suplement diety na piękne włosy, skórę i paznokcie.
Zawarte na stronie informacje mają charakter wyłącznie informacyjny, nie mają charakteru konsultacji medycznej i nie mogą zastąpić konsultacji lekarza do którego należy ostateczna decyzja o rodzaju i zakresie wdrożonego leczenia.
Administratorem danych osobowych jest Egora sp. z o.o.
Dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną na podany adres e-mail.
Przysługują Pani / Panu następujące prawa: prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
Pełna treść klauzuli znajduje się tutaj.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram